Införande

Women's rights

Tjänster av äktenskapsbyråer bear

Svenska missionsförbundet: E. EkmanJoh. Sköld och M. AnderssonE. JakobssonK. För 12 år sedan funnos i Kina omkring 30, kommuni-kanter, nu finnas , såsom vi redan påpekat. Af Mr John R. Mott Sekreterare i det kristliga studentvärldsförbundet. Vi tänka på muhammedanismen, utbredd i de västraprovinserna och där visande samma fanatism, som.

Get latest updates about Open Source Projects Conferences and News.

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Nätet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying isglass.

Kina-konferensen i Stockholm d. 4-8 mars 1899

Igenom Kungl Maj:ts beslut den 14 oktober bemyndigades chefen för kommunika- tionsdepartementet att tillkalla elva sakkunni- ga jämte experter och sekreterare med upp- gift att utreda frågan om reklamens verk- ningar med särskild hänsyn till reklamsänd- ningar i televisionen. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades som sakkunniga generaldirektören Nils Hörjel, tillika ordfö- rande, riksdagsledamoten Karin Andersson, f d ledamoten av riksdagens andra kammare Johannes Blidfors, chefredaktören Sven Ge- rentz, statssekreteraren Nils—Olov Hasslev, direktören Sven Hellsten, författaren Sven Lindqvist, direktören Sten Pagrnar, avdel- ningsdirektören Ursula Wallberg, generalsek- reteraren Carl-Henrik Winqwist och profes- sorn Karl-Erik Wärneryd. Av dessa inneha Pag- mar den 7 september ersatts av direk- tören Lars Wiege, Hellsten den 23 september av direktören Lars G Johnsson och Hasslev den 1 april av departementsrå- det Leif Andersson.

Till Statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet

Det nu nästan beständigt förekommande namnet »Kina» härleder sig helt säkert från» Kin», som var en vasallstat i den nordvästra delen af det stora riket för mer än 2, år därefter. Rörande Kinas geografi är det ej nödigt att tala om, hvart riket gränsar i öster, väster, norr samt söder, ty allt detta känner nuförtiden hvarje litet skolbarn, och huru avsevärt mera skulle icke vi äldre emedan hafva reda på detsamma. I stället vill jag påkalla uppmärksamheten för märklig fakta, hvilka icke torde vara odla allmänt kända. Då man blickar ut öfver det väldiga kejsardömet, såsom det nu ter sig, så tränger den frågan med makt på oss: Huru uppkom detta rike? Själfva början mot detta kolossalt stora världsvälde är höljd i fullkomligt mytologiskt mörker.

Leave a Reply